Autor Wątek: Cewka do AVT  (Przeczytany 4381 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Nessaya;-)

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 314
 • Garret Ace 250,Midas
Cewka do AVT
« dnia: 03.09.2011, 20:13:09 »
WItam mam mały problem a dokładnie z kablem ekranowym w instrukcji pisze żeby podłączyć jeden kabel do końca uzwojenia a drugi kabel do drugiego końca uzwojenia i do osłony zwojów rurki duraluminiowej teraz mam pytanie czy jak podłączę byle który kabel to będzie działać .
Ps jeśli ktoś zna jakiś łatwiejszy sposób na zmontowanie takiej cewki to prosiłbym o pomoc bo niegdzie nie moge dostać rurki aluminiowej (duraluminiowa) podaje link do insrukcji obsługi
http://img12.imageshack.us/img12/8295/93083403.jpg
Cewka do AVT


a tu instrukcja
wykrywacza
Jest to najwaøniejsza czynnoúÊ
podczas budowy wykrywacza i†od
jej poprawnego i†starannego wykonania
zaleøeÊ bÍdzie funkcjonowanie
naszego przyrz¹du. Tak jak
czÍúÊ elektroniczna wykrywacza
zaprojektowana zosta³a w†niekonwencjonalny
sposÛb, tak i†wykonanie
cewki bÍdzie odbiegaÊ od
ìreceptî zwykle podawanych
w†pismach dla elektronikÛw. Cewka
musi byÊ zrobiona wyj¹tkowo
solidnie, tak øe wszystkie ìpatentyî
polegaj¹ce na nawijaniu zwojÛw
na szablonie wykonanym z†nabitej
gwoüdziami deski, a†nastÍpnie
owijanie wykonanej cewki taúm
¹ izolacyjn¹ i†paskami folii musimy
wyrzuciÊ do kosza. Podam
Wam teraz dok³adny opis wykonania
wykonania
sondy, ktÛry zastosowa³em,
oúmielam siÍ twierdziÊ, øe z doskona
³ym rezultatem. Najpierw jednak
wymienimy materia³y, w jakie
musimy siÍ zaopatrzyÊ.
1. Potrzebny bÍdzie odcinek
aluminiowej, a†w³aúciwie duraluminiowej
rurki o†úrednicy zewnÍtrznej
10mm i†o†úciankach
gruboúci 1mm. Cewka bÍdzie mia-
³a 30cm úrednicy i†do jej wykonania
potrzebny bÍdzie odcinek
rurki o†d³ugoúci minimum 150cm,
z†ktÛrej niestety czÍúÊ siÍ zmarnuje.
Najprawdopodobniej zamiast
rurki duraluminiowej moglibyúmy
uøyÊ rurki mosiÍønej, ale ja nie
przeprowadzi³em takich prÛb.
2. NastÍpnym materia³em niezbÍdnym
do wykonania sondy
bÍdzie izolowany przewÛd o†d³ugoúci
4750cm, no powiedzmy
50m. Cewka prototypowej sondy
zosta³a nawiniÍta kynarem, ale
moøna zastosowaÊ dowolny inny
przewÛd, oczywiúcie po uprzednim
sprawdzeniu, czy jego 50
zwojÛw zmieúci siÍ w†rurce
o†úrednicy wewnÍtrznej 8mm. PamiÍtajmy,
øe cewka nie moøe byÊ
nawiniÍta ìna wciskî i†øe w†rurce
musi zostaÊ nieco wolnego miejsca,
aby umoøliwiÊ swobodny
przep³yw Epidianu podczas impregnowania
cewki.
3. Materia³em pomocniczym bÍdzie
walec o†úrednicy 30cm, odpowiednio
twardy, aby moøna
by³o na nim wygi¹Ê rurkÍ sondy.
Podczas wykonywania prototypu
wykorzysta³em w†tym celu zwyk³y
garnek kuchenny.
4. Pozosta³e materia³y to taúma
izolacyjna, przewÛd ekranowany
o†d³ugoúci ok. 1,5m i†klej Poxipol.
Jeøeli bÍdziemy chcieli wykonaÊ
sondÍ w†wersji wyj¹tkowo odpornej
na wp³ywy zewnÍtrzne, to
potrzebna bÍdzie jeszcze pewna
iloúÊ Epidianu lub innej øywicy
chemoutwardzalnej.
Wygl¹d gotowej cewki zosta³
pokazany na rys. 3. KolejnoúÊ
postÍpowania bÍdzie nastÍpuj¹ca:
1. Pierwszym i†najtrudniejszym
etapem pracy bÍdzie wygiÍcie
rurki na kszta³t okrÍgu o†úrednicy
30cm. Wbrew pozorom, pomimo
niewielkiej úrednicy rurki, jej wygiÍcie
bÍdzie wymaga³o pewnej
krzepy. RurkÍ wyginamy stopniowo,
ca³y czas dociskaj¹c j¹ mocno
do walca -†wzorca. Ostatecznym
wynikiem naszej pracy powinien
byÊ kszta³t, z†grubsza tylko przypominaj
¹cy okr¹g, jak pokazano
na rys. 4.
2. Kolejnym etapem pracy bÍdzie
przeciÍcie rurki w†miejscu
oznaczonym na rys. 4. CzynnoúÊ
t¹ moøemy wykonaÊ za pomoc¹
pi³ki do metalu. Po przeciÍciu
rurki uzyskujemy okr¹g ze szczelin
¹ na jego obwodzie.
3. NastÍpnie musimy wywierciÊ
w†rurce otwÛr o†úrednicy oko-
³o 3mm, zlokalizowany dok³adnie
naprzeciwko szczeliny. Brzegi otworu
musimy takøe bardzo dok
³adnie wyg³adziÊ za pomoc¹ pilnika
iglaka.
4. Wewn¹trz tak przygotowanej
rurki naleøy nawin¹Ê 50 zwojÛw
przewodu. Istniej¹ dwie moøliwoúci:
pierwsza przeznaczona tylko
dla wyj¹tkowo cierpliwych
i†posiadaj¹cych palce iluzjonisty:
przewÛd, szczegÛlnie jeøeli uøyjemy
kynaru w†izolacji teflonowej,
moøna po prostu wsun¹Ê do rurki.
PrÛbowa³em w†ten sposÛb wykonaÊ
cewkÍ, ale po wsuniÍciu do
jej wnÍtrza 20 zwojÛw, bÍd¹c ca³y
opl¹tany k³Íbami przewodu, da-
³em sobie spokÛj i†postanowi³em
przeci¹Ê rurkÍ wzd³uø jej brzegu,
tak jak pokazano na rys. 4. Aby
wykonaÊ w†rurce szczelinÍ potrzebn
¹ do szybkiego nawiniÍcia
przewodu, musimy zamocowaÊ j¹
w†imadle i†przeci¹Ê za pomoc¹
pi³ki do metalu.
5. Po przeciÍciu rurki nawiniÍcie
uzwojenia cewki nie powinno
juø przedstawiÊ najmniejszego
k³opotu. PamiÍtajmy tylko, øe zarÛwno
pocz¹tek, jak i†koniec uzwojenia
musz¹ zostaÊ wyprowadzone
przez otwÛr wykonany naprzeciwko
przerwy w†obwodzie ko³a. Musimy
takøe zwracaÊ uwagÍ, aby
podczas nawijania cewki przerwa
w†rurce os³ony siÍ nie zamknͳa.
Najlepiej w³oøyÊ pomiÍdzy koÒce
rurki jak¹ú przegrodÍ (nie metalow
¹!) o†gruboúci 5..10mm. ZarÛwno
pocz¹tek, jak i†koniec uzwojenia
musz¹ zostaÊ wyprowadzone przez
otwÛr zlokalizowany naprzeciwko
przerwy w†rurce.
6. Po nawiniÍciu cewki do³¹-
czamy do koÒcÛw jej uzwojenia
przewÛd ekranowany, ktÛry pos
³uøy do po³¹czenia sondy z†czÍúci
¹ elektroniczn¹ wykrywacza. Ekran
przewodu musi byÊ do³¹czony
do metalowej rurki ekranuj¹cej
uzwojenie cewki.
 

Offline Player

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 22
Odp: Cewka do AVT
« Odpowiedź #1 dnia: 03.09.2011, 22:48:58 »
Z tego co zrozumiałem to dajesz jedną końcówkę do tego w środku, a drugą do tej srebrnej siateczki. Spróbuj go odpalić i zobacz czy będzie działał. Jak nie to podmień jeden z drugim i wtedy znowu go spróbuj uruchomić.

Offline Baniok

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 89
Odp: Cewka do AVT
« Odpowiedź #2 dnia: 04.09.2011, 00:00:31 »
Wrzuć jakiś schemat albo prześlij mi na priv, musisz się postarać o podwójny przewód ekranowany nie jak ten antenowy który pokazałeś.

Offline Nessaya;-)

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 314
 • Garret Ace 250,Midas
Odp: Cewka do AVT
« Odpowiedź #3 dnia: 04.09.2011, 09:15:05 »

Offline commander2

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 1517
 • ech...
Odp: Cewka do AVT
« Odpowiedź #4 dnia: 04.09.2011, 11:19:58 »
A to ciekawy patent umieścić cewkę w metalowej obudowie.Po kiego tu ekran???
To nie lepiej ją od razu nawinąć na feldze?

Do łączenia cewek w PI z elektroniką najlepiej zastosować dobrej jakości przewód głośnikowy.

 :papa

pierre

 • Gość
Odp: Cewka do AVT
« Odpowiedź #5 dnia: 04.09.2011, 13:01:29 »
Kiedyś też zbudowałem taki wykrywacz (czasy PRL :)), to było niesamowite doznanie, gdy udało mi się wyciągnąć fanty z ziemi.
Ekran musi być, chyba chodzi o zakłócenia. Ważne by był z alu i nie był zamknięty, musi być przerwa!
Kup ekranowany przewód do słuchawek, jest elastyczny. Nie ma znaczenia do którego końca cewki podłączysz. Jeden podłącz do generatora (tak jak na schemacie), a drugi koniec łączy się z masą, ale nie łącz go przy cewce, tylko dopiero na płytce drukowanej.
Przy takich zestawach warto sprawdzić czy nie ma zwarć między ścieżkami lub przerw na płytce, kiedyś się bawiłem w takie zestawy i niestety trafiały się buble.
Co do rurki aluminiowej, to możesz ekran zrobić z foli aluminiowej, takiej do kanapek :), ale musisz wtedy pomyśleć o usztywnieniu cewki :D ma to kolosalny wpływ na stabilność pracy. Żeby połączyć folię z przewodem daj jakieś 20cm gołego drutu miedzianego pod folię, zostaw 2cm wystające.
Powodzenia
Pierre
« Ostatnia zmiana: 04.09.2011, 13:18:23 wysłana przez pierre »

Offline Nessaya;-)

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 314
 • Garret Ace 250,Midas
Odp: Cewka do AVT
« Odpowiedź #6 dnia: 04.09.2011, 21:41:24 »
Teraz jedno ważne pytanie które  wyjaśni mi co i jak
na tym zdjęciu ,,wyprowadzenie ekranu 3,, mam podłączyć  pod kabel 1 czy 2?
i czy w tym miejscu gdzie wystaje zwój cewki zostawić czy zakleić taśmą izolacyjna?
http://img689.imageshack.us/img689/2236/sondabudowa133.gif
Cewka do AVT
« Ostatnia zmiana: 04.09.2011, 22:00:00 wysłana przez nessaya222 »